Menu
ZŠ a MŠ Bechlín
Základní škola
Mateřská škola
Bechlín

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní údaje o škole:

 

Základní škola a Mateřská škola Bechlín - příspěvková organizace

Bechlín 46, 411 86 Bechlín

Ředitel: Mgr. Pavel Adámek

Zástupkyně ředitele: Mgr. Sandra Černá

telefon: 416 844 023, 720 027 037, 725 058 814

telefon na 1. stupeň ZŠ: 412 871 072

telefon na 2. stupeň ZŠ: 412 871 073

e-mail:  reditel@skola-bechlin.cz

  • Subjekt Základní škola a Mateřská škola Bechlín - příspěvková organizace jedná a rozhoduje podle zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 
  • Předpisy, podle nichž subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace jsou k nahlédnutí v ředitelně ZŠ.
  • Žádosti a stížnosti se podávají prostřednictvím ředitele školy.
  • Opravné prostředky proti rozhodnutí lze podat písemně řediteli školy ve lhůtě 15 dnů od doručení.
  • Povinnost zveřejňovat informace je umožněna dálkovým přístupem na internetových stránkách školy: www.skola-bechlin.cz
  • Zřizovací listina: č.j. 90583. Zastupitelstvo Obce Bechlín usnesení č.6/2009 ze dne 30.10.2009.
  • Zřizovatel: Obec Bechlín, Bechlín 85, 411 86 Bechlín
  • Rozhodnutí o zařazení do sítě škol: č.j. 13 042/2009-21, MŠMT ČR
 
  • Součásti školy:
Základní škola kapacita - 200 žáků IZO: 102 305 668
Školní družina kapacita - 90 účastníků IZO: 116 500 093
Mateřská škola kapacita - 41 dětí IZO: 107 565 129
Školní jídelna kapacita - 300 strávníků IZO: 102 753 776
 

Základní škola se nachází v obci Bechlín, na rozhraní dvou krajů. Jsme dobře vybavená škola s dlouholetou tradicí. Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi.

Pro naše žáky poskytujeme logopedickou péči, kterou využívají i děti z mateřské školy.

Základní škola se nachází ve dvou budovách. V jedné budově je umístěn 1. - 4. ročník a nacházejí se zde dvě oddělení školní družiny. V druhé budově je umístěn 5. - 9. ročník a je zde taktéž oddělení školní družiny. K budově školy patří rozlehlá školní zahrada, která slouží pro školní i mimoškolní činnosti žáků. Na obědy docházíme do budovy mateřské školy, kde je oddělená výdejna a jídelna.

Budovy školy jsou moderně zařízeny, jedna učebna je zařízena jako počítačová,  dětem jsou počítače k dispozici, mohou je využívat při výuce i mimo vyučování. Pro zkvalitnění výuky máme k dispozici interaktivní tabule a tablety. Snažíme se o kvalitní vybavení učebnicemi a učebními pomůckami, preferujeme názorné vyučování.

Školní družina má tři učebny, které slouží ke společným akcím a je zde také k dispozici audiovizuální technika.

Škola vzdělává žáky od 1. ročníku podle školního vzdělávacího programu, který jsme vytvořili „na míru“ vzhledem k potřebám a možnostem naší školy a který vychází z celostátního Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.

Učební plán je v souladu s počty hodin stanovených vzdělávacím programem v jednotlivých ročnících. Škola realizuje v rámci výuky průběžně Minimální preventivní program, výchovu ke zdravému životnímu stylu, uplatňuje ekologické aspekty. Pro žáky jsou v těchto oblastech organizovány besedy, přednášky a exkurze. Zaměřujeme se na rozvoj společenského chování, navštěvujeme výstavy i různá divadelní představení. Dbáme na správný tělesný rozvoj dětí, umožňujeme dětem absolvovat plavecký výcvik již od 1. ročníku. Stejně tak absolvujeme s dětmi výcvik bruslení.

Cílem práce s dětmi se speciálními poruchami učení a chování, které jsou inkludované do běžných tříd, je zohlednit jejich vzdělávací potřeby. V této oblasti spolupracuje škola prostřednictvím třídních učitelů a výchovného poradce s pedagogicko-psychologickou poradnou a se speciálně pedagogickým centrem.

Mezi učiteli, rodiči a žáky panují vzájemné přátelské vztahy. Rodiče jsou průběžně informováni o žácích prostřednictvím žákovských knížek a matričního systému Bakaláři, podle potřeby i osobními konzultacemi. Na pravidelných třídních schůzkách probíráme společně s rodiči a žáky jejich výsledky prospěchu a chování za uplynulé období. Vždy se snažíme najít společnou cestu k co nejlepším výsledkům a spokojenosti dětí ve škole.

Při škole je zřízena školská rada, která se pravidelně schází a schvaluje potřebné školní dokumenty, seznamuje se s aktivitami základní školy, navrhuje akce pro zpestření výuky a volnočasové aktivity. S radou spolupracuje ředitel školy.

Žáci v naší škole mají možnost zapojit se do práce různých kroužků, které probíhají v odpoledních hodinách. Jedná se o kroužky jazykové, umělecké a pohybové.

Zajímavými akcemi školy je pořádání výtvarných ateliérů, které jsou spojeny se Dnem otevřených dveří. Pořádáme školní olympiády, pálení čarodějnic, společně s dětmi slavíme Den dětí. Žáci se zúčastňují sportovních a výtvarných akcí a soutěží pořádaných naší školou, ale i jinými organizacemi.

Velký zájem rodičů a hlavně žáků je o naše společné ozdravné pobyty. Na závěr školního roku s dětmi vyjíždíme na poznávací školní výlety.

Tímto stručným seznámením s naší školou bychom Vás chtěli oslovit a zároveň pozvat na některou z našich uvedených akcí.

RÁDI VÁS V NAŠÍ ŠKOLE PŘIVÍTÁME I S VAŠIMI DĚTMI.

Kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ BECHLÍN


ZŠ Bechlín

Základní škola se nachází v obci Bechlín, na rozhraní dvou krajů. Jsme dobře vybavená škola s dlouholetou tradicí.  Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Pro naše žáky poskytujeme logopedickou péči, kterou využívají i děti z mateřské školy.

ZŠ a MŠ Bechlín

MŠ Bechlín, Předonín

Mateřská škola v Bechlíně je umístěna v klidné části obce, vedle fotbalového hřiště. Máme rozlehlou zahradu, kterou za pěkného počasí využíváme ke hrám. Rovněž mateřská škola v Předoníně, která je naším odloučeným pracovištěm, stojí mimo hlavní dopravní komunikaci na klidném místě  uprostřed zahrady a je obklopena stromy a zelení.