Menu
ZŠ a MŠ Bechlín
Základní škola
Mateřská škola
Bechlín

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola Bechlín, Mateřská škola Předonín

MŠ Bechlín      MŠ Předonín

Mateřská škola v Bechlíně je umístěna v klidné části obce, vedle fotbalového hřiště. Máme rozlehlou zahradu, kterou za pěkného počasí využíváme ke hrám. Rovněž mateřská škola v Předoníně, která je naším odloučeným pracovištěm, stojí mimo hlavní dopravní komunikaci na klidném místě  uprostřed zahrady a je obklopena stromy a zelení.

Vnitřní prostory obou MŠ jsou členěny na různé hrací koutky, které dětem poskytují prostor pro individuální i skupinové hry. Děti mohou využívat velké množství hraček i pomůcek. Stravování zajišťuje školní jídelna, která je umístěna v jedné budově s MŠ Bechlín, na odloučené pracoviště se obědy dovážejí. Veškeré jídlo se připravuje podle zásad zdravé výživy. Školní vzdělávací program „Je nám dobře na světě“ je rozdělen do čtyř tematických bloků podle ročních období. Děti jsou vedeny k samostatnosti, k hledání vlastní cesty, k ohleduplnosti a odpovědnosti. Snažíme se dětem vytvářet takové podmínky, aby jim bylo dobře nejenom na světě, ale i v naší mateřské škole.

Koncepce rozvoje

Cílem práce MŠ je osobnostní rozvoj každého dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální a vytvoření základů pro další vzdělávání. Při výchovně vzdělávací práci budeme vždy vycházet z prožitků a zkušeností dětí, z jejich potřeb a zájmů.Učitelka bude v klidném a podnětném prostředí MŠ pro dítě vstřícným partnerem a citovou jistotou.

Na základě rámcového vzdělávacího programu byl vytvořen školní vzdělávací program. Program vychází ze znalostí prostředí i skupin dětí. Zaměřujeme se hlavně na rozvíjení a obohacování spontánních činností. Rozvíjíme sebevědomí, samostatnost a zvídavost dětí a jejich touhu po poznání s využitím prožitkového učení. Učitelka vždy vede dítě k pocitu kladného přijetí a úspěšnosti.

U předškolních dětí rozvíjíme logické myšlení, soustředění, pozornost, motorické dovednosti a řeč. Problémy s výslovností řešíme logopedickou péčí v ZŠ a logopedickou prevencí v MŠ. Základem všech činností je i nadále dětská hra. Poznáváním prostředí ZŠ předcházíme stresujícím faktorům při vstupu do 1. třídy.

Nejdůležitějším předpokladem pro zvládnutí všech náročných úkolů je těsná spolupráce všech pracovnic MŠ. Spolupráce se ZŠ probíhá formou vzájemných hospitací, porad, účastí na kulturních představeních, přípravou vystoupení, návazností v oblasti logopedické péče. Důležitá je pro nás i každodenní spolupráce s rodiči a spolupráce se školní jídelnou, neboť je třeba u dětí vytvořit zdravé stravovací návyky, včetně pitného režimu.


ZŠ Bechlín

Základní škola se nachází v obci Bechlín, na rozhraní dvou krajů. Jsme dobře vybavená škola s dlouholetou tradicí.  Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi. Pro naše žáky poskytujeme logopedickou péči, kterou využívají i děti z mateřské školy.

ZŠ a MŠ Bechlín

MŠ Bechlín, Předonín

Mateřská škola v Bechlíně je umístěna v klidné části obce, vedle fotbalového hřiště. Máme rozlehlou zahradu, kterou za pěkného počasí využíváme ke hrám. Rovněž mateřská škola v Předoníně, která je naším odloučeným pracovištěm, stojí mimo hlavní dopravní komunikaci na klidném místě  uprostřed zahrady a je obklopena stromy a zelení.