Obsah

Základní údaje o škole

 

 
Rozhodnutí o zařazení do sítě škol: č.j. 13 042/2009-21, MŠMT ČR
 
 
Základní škola a Mateřská škola Bechlín - příspěvková organizace
 
Bechlín 46, 411 86 Bechlín
 
Ředitel: Mgr. Pavel Adámek
 
Zástupkyně ředitele: Mgr. Sandra Černá
 
telefon: 416 844 023, 720 027 037, 725 058 814
 
    e-mail:  reditel@skola-bechlin.cz
 
 
  • Subjekt Základní škola a Mateřská škola Bechlín - příspěvková organizace jedná a rozhoduje podle zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 
 
  • Předpisy, podle nichž subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace jsou k nahlédnutí v ředitelně ZŠ.
 
  • Žádosti a stížnosti se podávají prostřednictvím ředitele školy.
 
  • Opravné prostředky proti rozhodnutí lze podat písemně řediteli školy ve lhůtě 15 dnů od doručení.
 
  • Povinnost zveřejňovat informace je umožněna dálkovým přístupem na internetových stránkách školy: www.skola-bechlin.cz
 
  • Zřizovací listina: č.j. 90583. Zastupitelstvo Obce Bechlín usnesení č.6/2009 ze dne 30.10.2009.
 
  • Zřizovatel: Obec Bechlín, Bechlín 85, 411 86 Bechlín
 
  • Součásti školy:

 

               Základní škola:  kapacita - 100 žáků, IZO: 102 305 668
               Školní družina:  kapacita -   50 účastníků, IZO: 116 500 093 
               Mateřská škola: kapacita -  45 dětí,  IZO: 107 565 129
               Školní jídelna:   kapacita -   200 strávníků,  IZO: 102 753 776
 
 
          Základní škola se nachází v obci Bechlín, na rozhraní dvou krajů. Jsme dobře vybavená škola s dlouholetou tradicí. V současné době máme pět tříd s pěti postupnými ročníky. Nabízíme klidné, rodinné prostředí, ve kterém uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi.
 
          Pro naše žáky poskytujeme logopedickou péči, kterou využívají i děti z mateřské školy.
 
          Ve škole je pět tříd, třída školní družiny, ředitelna, sborovna a kabinet. K budově patří rozlehlá školní zahrada, která slouží pro školní i mimoškolní činnosti žáků. Na obědy docházíme do budovy mateřské školy, kde je oddělená výdejna a jídelna.
 
          Budova školy je moderně zařízena, ve dvou třídách jsou dětem k dispozici počítače, které využívají ve výuce i mimo vyučování. Pro zkvalitnění výuky máme k dispozici interaktivní tabule a tablety. Snažíme se o kvalitní vybavení učebnicemi a učebními pomůckami, preferujeme názorné vyučování.
 
          Školní družina má poměrně prostornou učebnu, která slouží ke společným akcím a je zde také k dispozici audiovizuální technika.
 
          Škola vzdělává žáky od 1. ročníku podle Školního vzdělávacího programu, který jsme vytvořili „na míru“ vzhledem k potřebám a možnostem naší školy a který vychází z celostátního Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.
 
          Učební plán je v souladu s počty hodin stanovených vzdělávacím programem v jednotlivých ročnících. Škola realizuje v rámci výuky průběžně Minimální preventivní program, výchovu ke zdravému životnímu stylu, uplatňuje ekologické aspekty. Pro žáky jsou v těchto oblastech organizovány besedy, přednášky a exkurze. Zaměřujeme se na rozvoj společenského chování, navštěvujeme výstavy i různá divadelní představení. Dbáme na správný tělesný rozvoj dětí, umožňujeme dětem absolvovat plavecký výcvik již od 1. ročníku a dále po celou dobu až do 5. ročníku. Stejně tak absolvujeme s dětmi výcvik bruslení.
 
          Cílem práce s dětmi se speciálními poruchami učení a chování, které jsou integrované do běžných tříd, je zohlednit jejich vzdělávací potřeby. V této oblasti spolupracuje škola prostřednictvím třídních učitelů a výchovného poradce s pedagogicko-psychologickou poradnou a se speciálně pedagogickým centrem. Vyučující zpracovávají tematické plány, které jim usnadňují přehlednost probíraného učiva ve vyučovacím procesu.
 
          Mezi učiteli, rodiči a žáky panují přátelské vzájemné vztahy. Rodiče jsou průběžně informováni o žácích prostřednictvím žákovských knížek, podle potřeby i osobními konzultacemi. Na pravidelných třídních schůzkách probíráme společně s rodiči a žáky jejich výsledky prospěchu a chování za uplynulé období. Vždy se snažíme najít společnou cestu k co nejlepším výsledkům a spokojenosti dětí ve škole.
 
          Při škole je zřízena Školská rada, která se pravidelně schází a schvaluje potřebné školní dokumenty, seznamuje se s aktivitami Základní školy, navrhuje akce pro zpestření výuky a volnočasové aktivity. S radou spolupracuje ředitel školy podle potřeb.
 
          Žáci v naší škole mají možnost zapojit se do práce různých kroužků, které probíhají v odpoledních hodinách. Jedná se o kroužky jazykové, umělecké a pohybové.
 
          Zajímavými akcemi školy je pořádání výtvarných ateliérů, které jsou spojeny se Dnem otevřených dveří. Pořádáme školní olympiády, pálení čarodějnic, společně s dětmi slavíme Den dětí a pro žáky pátého ročníku uspořádáme loučení s naší školou. Žáci se zúčastňují sportovních a výtvarných akcí a soutěží pořádaných naší školou, ale i jinými organizacemi.
 
          Velký zájem rodičů a hlavně žáků je o naše společné ozdravné pobyty. Na závěr školního roku s dětmi vyjíždíme na poznávací školní výlety.
 
          Tímto stručným seznámením s naší školou bychom Vás chtěli oslovit a zároveň pozvat na některou z našich uvedených akcí.
 
RÁDI VÁS V NAŠÍ ŠKOLE PŘIVÍTÁME I S VAŠIMI DĚTMI.
 
Kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ BECHLÍN