Obsah

Návrat dětí do školy:

 

 • Do škol se od 12. 4. vrací žáci rotačním způsobem:

 

 • 12. 4. -  16. 4. - prezenční výuka ve škole (1., 3., 4. ročník), distanční výuka z domova (2., 5. ročník).
 • 19. 4. -  23. 4. - distanční výuka z domova (1., 3., 4. ročník), prezenční výuka ve škole (2., 5. ročník).
 • 26. 4. -  30. 4. - prezenční výuka ve škole (1., 3., 4. ročník), distanční výuka z domova (2., 5. ročník).
 • 3. 5. -  7. 5. - distanční výuka z domova(1., 3., 4. ročník), prezenční výuka ve škole (2., 5. ročník).
 • 10. 5. -  14. 5. - prezenční výuka ve škole (1., 3., 4. ročník), distanční výuka z domova (2., 5. ročník).
 • 17. 5. -  21. 5. - distanční výuka z domova (1., 3., 4. ročník), prezenční výuka ve škole (2., 5. ročník).
 • atd.

 

 • Žáci ve škole musí nosit chirurgické roušky, respirátor či nanoroušky (nanošátky ne) po celou dobu pobytu.

 

Prezenční výuky v ZŠ se mohou zúčastňovat i děti, které mají být na distančním vzdělávání v případě, že zákonný zástupce spadá do vybrané profese a doloží to potvrzením od zaměstnavatele. Týká se to následujících profesí:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

V tomto případě, prosím, kontaktujte ředitele základní školy, který s Vámi domluví jednotlivé podrobnosti.

Důležitá informace - Dle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nemohou zaměstnanci, kteří mohou na základě výjimky umístit děti do školy, čerpat ošetřovné na děti, protože mají právo na umístění dětí do školy.

 

Testování žáků:

 

 • Testování žáků antigenními testy (výtěr z nosu) se bude provádět 2x týdně. V pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky. 
 • Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové "pošťourání" v nose (VIDEONÁVOD). U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat. V případě testování dětí, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Tuto asistenci nebude provádět ani pedagogický ani nepedagogický pracovník!
 • Testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (potvrzením od lékaře či  zprávou z laboratoře, která obsahuje potřebné údaje - identifikaci osoby, datum prodělání nemoci atd. - NESTAČÍ POUZE INFORMAČNÍ SMS). Toto potvrzení musí rodič doručit do školy při nástupu dítěte).
 • Žák nemůže být a ani nebude nucen k účasti na testování. Důsledkem neúčasti však je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání podle zákona.

 

 • V případě, že test vyjde žákovi pozitivní, škola kontaktuje zákonného zástupce, abyste si pro dítě přišel, nebo, pokud je taková dohoda, může starší žák opustit školu sám. Zákonný zástupce žáka následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

 

 • ZMĚNA - Dle aktuálních informací z MŠMT LZE děti testovat jinými testy, než které nám stát dodá. Rodiče si mohou nakoupit testy na vlastní náklady a ty při testování využívat, pokud se bude jednat o test, který je schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR (seznam).
 • Pokud si rodič donese test vlastní, musí být neotevřený a originálně zabalený. Tento test nejprve ukáže pracovníkovi, který při testování bude vykonávat dohled a následně si test dítě udělá samo či za asistence zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby. Pracovník organizace nebude při testu asistovat, provádí pouze dohled. Stejně tak nebude dítěti ani zákonnému zástupci vysvětlovat manipulaci s jím doneseným testem. Za toto si zodpovídá zákonný zástupce sám. Po otestování zkontroluje pracovník naší organizace výsledek.

 

Plakát - postup při testování (219.98 kB)

 

Obědy:

 

 • Obědy jsou dětem při prezenční výuce ve škole automaticky přihlášeny. Pokud nechcete, aby Vaše dítě oběd odebíralo, oznamte to, prosím, do školní jídelny (e-mail jidelna@skola-bechlin.cz, tel. 412 333 128).

 

Školní družina:

 

 • Družina bude pro děti, které prezenčně navštěvují školu, otevřena. Žáci budou odcházet ze školy dle informací ze zápisních lístků či pozdější domluvy. Pokud chcete dobu odchodu u dítěte měnit, kontaktuje vychovatelku školní družiny na e-mailu druzina@skola-bechlin.cz.

 

Ošetřovné:

 

 • Pokud jste rozhodnutí, že dítě v době prezenční výuky do školy posílat nebudete, dejte nám to, prosím, písemně vědět. Po dobu distanční výuky náleží zákonnému zástupci ošetřovné. V případě, že má dítě prezenční výuku a rodič si ho ponechá doma, tak mu ošetřovné v době prezenční výuky nenáleží.