Obsah

Návrat dětí do školky:

 

  • Do školek se od 12. 4. vrací jen předškoláci. Mladší děti se zatím vracet nebudou. 
  • Děti ve školkách nemusí nosit roušky. Mohou je však mít.

 

Výuky v MŠ se mohou zúčastňovat i děti mladší pěti let v případě, že zákonný zástupce spadá do vybrané profese a doloží to potvrzením od zaměstnavatele. Týká se to následujících profesí:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

V tomto případě, prosím, kontaktujte ředitele základní školy, který s Vámi domluví jednotlivé podrobnosti.

Důležitá informace - Dle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nemohou zaměstnanci, kteří mohou na základě výjimky umístit děti do školky, čerpat ošetřovné na děti, protože mají právo na umístění dětí do školky.

 

Testování:

 

  • Testování dětí antigenními testy (výtěr z nosu) se bude provádět 2x týdně. V pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky. 
  • Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové "pošťourání" v nose (VIDEONÁVOD). U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat. V případě testování dětí, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Tuto asistenci nebude provádět ani pedagogický ani nepedagogický pracovník!
  • Testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (potvrzením od lékaře či  zprávou z laboratoře, která obsahuje potřebné údaje - identifikaci osoby, datum prodělání nemoci atd. - NESTAČÍ POUZE INFORMAČNÍ SMS). Toto potvrzení musí rodič doručit do školky při nástupu dítěte).

 

  • Dítě nemůže být a ani nebude nuceno k účasti na testování. Důsledkem neúčasti však je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Školka postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, školka bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci školka nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání podle zákona.

 

  • ZMĚNA - Dle aktuálních informací z MŠMT LZE děti testovat jinými testy, než které nám stát dodá. Rodiče si mohou nakoupit testy na vlastní náklady a ty při testování využívat, pokud se bude jednat o test, který je schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR (seznam).
  • Pokud si rodič donese test vlastní, musí být neotevřený a originálně zabalený. Tento test nejprve ukáže pracovníkovi, který při testování bude vykonávat dohled a následně si test dítě udělá samo či za asistence zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby. Pracovník organizace nebude při testu asistovat, provádí pouze dohled. Stejně tak nebude dítěti ani zákonnému zástupci vysvětlovat manipulaci s jím doneseným testem. Za toto si zodpovídá zákonný zástupce sám. Po otestování zkontroluje pracovník naší organizace výsledek.

 

Plakát - postup při testování

 

Ošetřovné:

 

  • Pokud jste rozhodnutí, že dítě v době prezenční výuky do školky posílat nebudete, dejte nám to, prosím, písemně vědět. Rodičům za tuto dobu ošetřovné nenáleží!