Obsah

Koncepce rozvoje

     
     Cílem práce MŠ je osobnostní rozvoj každého dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální a vytvoření základů pro další vzdělávání. Při výchovně vzdělávací práci budeme vždy vycházet z prožitků a zkušeností dětí, z jejich potřeb a zájmů.Učitelka bude v klidném a podnětném prostředí MŠ pro dítě vstřícným partnerem a citovou jistotou.
     Na základě Rámcového vzdělávacího programu byl vytvořen Školní vzdělávací program, jehož součástí jsou třídní vzdělávací programy. Tyto programy vychází ze znalostí prostředí i skupin dětí. Pedagogické pracovnice zde získaly více svobody, avšak jsou vedeny k náročnějším způsobům práce, je na nich vyžadována aktivita a tvořivost jak při řízených, tak spontánních činnostech. Zaměříme se hlavně na rozvíjení a obohacování spontánních činností. Budeme rozvíjet sebevědomí, samostatnost a zvídavost dětí a jejich touhu po poznání s využitím prožitkového učení. Učitelka vždy povede dítě k pocitu kladného přijetí a úspěšnosti.
        U předškolních dětí budeme rozvíjet logické myšlení, soustředění a pozornost, motorické dovednosti
a řeč. Problémy s výslovností budeme řešit logopedickou péčí v ZŠ a logopedickou prevencí v MŠ. Základem
všech činností bude i nadále dětská hra. Poznáváním prostředí ZŠ budeme předcházet stresujícím faktorům při vstupu do 1. třídy.
    Nejdůležitějším předpokladem pro zvládnutí těchto náročných úkolů bude těsná spolupráce všech pracovnic MŠ. Spolupráce se ZŠ bude probíhat formou vzájemných hospitací, porad, účastí na kulturních představeních, přípravou vystoupení, návazností v oblasti logopedické péče. V neposlední řadě bude každodenní spolupráce s rodiči a spolupráce se ŠJ, neboť je třeba u dětí vytvořit zdravé stravovací návyky, včetně pitného režimu.
        Nabídku MŠ budeme konkretizovat podle zájmu dětí a rodičů, popřípadě ZŠ.