Obsah

Koncepce rozvoje
 

1. Výchovně vzdělávací práce

     Cílem práce MŠ je osobnostní rozvoj každého dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální a vytvoření základů pro další vzdělávání. Při výchovně vzdělávací práci budeme vždy vycházet z prožitků a zkušeností dětí, z jejich potřeb a zájmů.Učitelka bude v klidném a podnětném prostředí MŠ pro dítě vstřícným partnerem a citovou jistotou.
     Na základě Rámcového vzdělávacího programu byl vytvořen Školní vzdělávací program, jehož součástí jsou třídní vzdělávací programy. Tyto programy vychází ze znalostí prostředí i skupin dětí. Pedagogické pracovnice zde získaly více svobody, avšak jsou vedeny k náročnějším způsobům práce, je na nich vyžadována aktivita a tvořivost jak při řízených, tak spontánních činnostech. Zaměříme se hlavně na rozvíjení a obohacování spontánních činností. Budeme rozvíjet sebevědomí, samostatnost a zvídavost dětí a jejich touhu po poznání s využitím prožitkového učení. Učitelka vždy povede dítě k pocitu kladného přijetí a úspěšnosti.
        U předškolních dětí budeme rozvíjet logické myšlení, soustředění a pozornost, motorické dovednosti
a řeč. Problémy s výslovností budeme řešit logopedickou péčí v ZŠ a logopedickou prevencí v MŠ. Základem
všech činností bude i nadále dětská hra. Poznáváním prostředí ZŠ budeme předcházet stresujícím faktorům při vstupu do 1. třídy.
    Nejdůležitějším předpokladem pro zvládnutí těchto náročných úkolů bude těsná spolupráce všech pracovnic MŠ. Spolupráce se ZŠ bude probíhat formou vzájemných hospitací, porad, účastí na kulturních představeních, přípravou vystoupení, návazností v oblasti logopedické péče. V neposlední řadě bude každodenní spolupráce s rodiči a spolupráce se ŠJ, neboť je třeba u dětí vytvořit zdravé stravovací návyky, včetně pitného režimu.
        Nabídku MŠ budeme konkretizovat podle zájmu dětí a rodičů, popřípadě ZŠ.

 

2. Materiálně technické podmínky

        Při vytváření mat.technických podmínek budeme vycházet zejména z Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
ze dne 9. března 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz předškolních zařízení.V obou MŠ již proběhla plynofikace, vytápění má na starosti správce budov. Ostatní požadavky vyhlášky současný stav MŠ splňuje, a proto bychom se chtěli v budoucnosti zaměřit na vybavení obou školních zahrad, neboť je již značně zastaralé a nevyhovující jak po stránce funkční, tak estetické.

 

3. Personální podmínky výchovně vzdělávací práce

        Všechny pedagogické pracovnice mají předepsanou kvalifikaci. Dále se budou vzdělávat prostřednictvím vzdělávacích kurzů, sledováním pedagogického tisku a studiem aktuálních kapitol z publikace Vedení MŠ a odborných publikací. Vedoucí MŠ umožní aktivní a tvořivý přístup všem pracovnicím MŠ. Základem bude spolupráce při řešení všech úkolů a problémů.