Obsah

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Bechlín - příspěvkové organizaci

platné od školního roku 2016/2017

 

Č. j. Přijetí – MŠ2016/02/01-3 

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Bechlín - příspěvkové organizace stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od tří do šesti let.

 

Kritéria pro přijetí

  • K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle § 34, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Dále budou přijímány děti podle věku od nejstarších po nejmladší s přihlédnutím k místu trvalého pobytu v obci, která mateřskou školu zřizuje. Dítě musí být schopno naplňovat cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a musí být řádně očkováno ( podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
  • V individuálních případech může ředitel školy přihlédnout k okolnostem hodným zvláštního zřetele. Tyto skutečnosti je nutno dokladovat.

 

V Bechlíně 1. 8. 2016                      

                                                                                                                      Mgr. Pavel Adámek

                                                                                                                      ředitel školy